Status prawny ZS w Połczynie-Zdroju

Zespół Szkół w Połczynie-Zdroju jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

• Aktu Założycielskiego,

• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),

• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami),

• Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,

• Statutu.

Organem prowadzącym jest RADA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

  • 2020_status-prawny_01.pdf
    476 KB